Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

Drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym tylko jedno: Ją. 
— G' as fuck.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
3648 0d6d 420
Reposted fromkjuik kjuik vianosceteipsum nosceteipsum
6199 52f5
Reposted fromamatore amatore vianosceteipsum nosceteipsum
7360 f231 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosceteipsum nosceteipsum
8683 0036 420
7805 c535 420
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
Reposted fromkdf kdf vianosceteipsum nosceteipsum

Tak dobrze czuję się, gdy jesteś obok, przy mnie.

— Pezet
9569 330c 420
Reposted fromcorazon corazon viakatastrofo katastrofo
4916 78df 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
Reposted frombluuu bluuu viapetkaa petkaa

Kocham buty, bo nie ważne ile zjem i tak będą pasowały.

6285 e224 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairrespective irrespective
3164 7318 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
7302 9956 420
Reposted frommyshirt myshirt viacorazon corazon
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromunforgiving unforgiving viacorazon corazon
9905 b966 420
Reposted fromlewuseeek lewuseeek viacorazon corazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl